Vilkår og betingelser

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE

BEMÆRK Adgang til og brug af dette websted og alle Reckitt Benckisers websteder (herefter defineret som “websted/websteder“) er underlagt følgende vilkår og betingelser samt al gældende lovgivning. Når du besøger webstedet, accepterer du vilkårene. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du undlade at besøge webstedet.  Vores websteder kan indeholde yderligere vilkår og betingelser, der vil være gældende for brugen af disse websteder. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem vilkårene og betingelserne på nærværende websted og de yderligere vilkår på vores øvrige websteder, har disse vilkår forrang. Reckitt Benckiser forbeholder sig ret til at revidere disse vilkår og betingelser og/eller til enhver tid uden varsel stoppe adgangen til webstederne. Du bør fra tid til anden besøge webstederne for at tjekke den gældende juridiske meddelelse og andre yderligere vilkår og betingelser, da disse er bindende for dig. 

Du kan browse på webstedet med henblik på underholdning og information. Det er tilladt at downloade materiale på en computer eller udskrive materiale fra webstedet til eget ikke-kommerciel, uddannelsesmæssig og privat brug.  Men det er ikke tilladt at distribuere, ændre, videresende eller revidere indholdet på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Reckitt Benckiser.  Det er ikke tilladt at angive et link til webstedet fra tredjeparts websted uden vores forudgående skriftlige tilladelse.  

Medmindre andet er angivet, tilhører ophavsret og andre immaterielle rettigheder til alt materiale på webstedet (herunder uden begrænsning fotos og grafiske billeder) Reckitt Benckiser eller virksomhedens licensgivere.  Hverken titel eller immaterielle rettigheder overføres til tredjepart via brug af eller adgang til dette websted. Alle rettigheder, titel og interesser i og til alle aspekter af dette websted forbliver alene Reckitt Benckisers eller virksomhedens licensgiveres ejendom.  Reckitt Benckisers websteder er beskyttet af ophavsret og anden gældende lovgivning.  I tilfælde af overtrædelse af vilkårene i denne juridiske meddelelse eller på webstederne ophører tilladelsen til at bruge webstederne automatisk.  Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt meddelt heri, forbeholdes. 

Såfremt du ønsker at kommunikere formelt med Reckitt Benckiser vedrørende et juridisk anliggende, bedes du kontakte det lokale Reckitt Benckiser-selskab.  Virksomhedens websted på reckittbenckiser.com indeholder en liste over alle vores lokale selskaber.  

Materialet på webstedet leveres “som det er og forefindes“ uden betingelser, garantierklæringer, oplysninger eller andre vilkår af nogen art.  Reckitt Benckiser giver ingen oplysninger eller garantierklæringer om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette websted eller på andre websteder, der måtte være "hot-linked" til dette websted.  Reckitt Benckiser kan til enhver tid ændre indholdet uden varsel.  Materialet på webstedet kan være forældet, og Reckitt Benckiser er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.  I det omfang det er tilladt i henhold til loven, stiller Reckitt Benckiser i overensstemmelse hermed webstedet til rådighed på basis af, at Reckitt Benckiser udelukker alle oplysninger, garantierklæringer, betingelser og andre vilkår, der, foruden denne juridiske meddelelse måtte have virkning i relation til dette websted. 

Hensigten med websteder, der er udarbejdet til at informere om vores sundhedsprodukter eller lægemidler med licens, er ikke at yde medicinsk rådgivning eller give instruktioner vedrørende brugen, men kun som generel information, som ingen bør handle ud fra, ej heller bør den anvendes til noget specifik formål. Kontakt altid lægen eller apoteket for rådgivning omkring behandling af individuelle forhold og behov. 

Reckitt Benckiser (herunder virksomhedens associerede selskaber og eventuelle ledere, direktører, ansatte, aktionærer hos eller repræsentanter for Reckitt Benckiser og virksomhedens associerede selskaber) er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, følgemæssige eller pønalt begrundede skader som følge af: (a) evne (eller manglende evne) til at få adgang til dette websted, (b) brug af (eller manglende evne til at bruge) indholdet på dette websted, eller (c) indholdet på de(t) websted(er), der er "hot-linked" til dette websted. Derudover garanterer Reckitt Benckiser ikke, at webstedet eller den server, der gør webstedet tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du (og ikke Reckitt Benckiser) accepterer samtlige omkostninger i forbindelse med al nødvendig service, reparation eller afhjælpning, og enhver erstatning i eventuelle relaterede retsforhandlinger vil være begrænset til økonomisk erstatning og vil ikke omfatte forbud eller pålæg til nogen om andet end pålæg om at betale et pengebeløb. 

Ved enhver form for forsendelse eller overførsel til dette websted via internettet garanterer du over for Reckitt Benckiser, at materialet er og vil blev behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet.  Ved at overføre eller sende meddelelser eller materiale til dette websted accepterer du, at Reckitt Benckiser og virksomhedens associerede selskaber kan bruge dine meddelelser og/eller dit materiale til forskellige formål, herunder reproduktion, overførsel, offentliggørelse, udsendelse via radio og forsendelse.  Reckitt Benckiser er ikke forpligtet til at besvare henvendelser på dette websted og er heller ikke forpligtet til at yde kompensation for sådanne meddelelser og/eller materiale.  Vær opmærksom på, at gældende national lovgivning regulerer den type materiale, der kan sendes til et websted. Det er ikke tilladt at overtræde sådan lovgivning, herunder lovgivning, der forbyder trusler, injurierende, ærekrænkende, utugtigt, pornografisk, uanstændigt eller krænkende materiale, eller sende materiale, der kan udgøre eller tilskynde til en adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling eller som værende i strid med anden gældende lovgivning. 

Reckitt Benckiser kan ikke påtage sig ansvaret for at gennemgå meddelelser eller materiale, der sendes til virksomhedens websteder.  Men Reckitt Benckiser forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne meddelelser eller materiale, som virksomheden finder uacceptabelt, uanset årsag. 

Reckitt Benckiser har alene til hensigt at bruge navne, logoer eller varemærker, der forekommer på dette websted, i de områder, hvor virksomheden eller virksomhedens associerede selskaber har ret til dette, i kraft af f.eks. anmeldte eller registrerede varemærker eller licenser.  For at undgå tvivl har Reckitt Benckiser ikke til hensigt at bruge navne, logoer eller varemærker i områder, hvor virksomheden ikke er berettiget hertil, og hverken leverer eller tilbyder at levere produkter og/eller tjenesteydelser med sådanne navne, logoer eller varemærker i sådanne områder.  Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet indhold på webstedet, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser eller i indholdet på webstedet, er strengt forbudt. 

Brugen af dette websted reguleres i alle henseender af lovgivningen i Danmark/Sverige/Norge/Finland uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser.  Enhver søgsmålsgrund eller ethvert retskrav, som du måtte have vedrørende dette websted, skal anlægges inden for 12 måneder efter den opståede søgsmålsgrund. 

RB Nordic A/S.
Hjemsted: Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, Danmark 
Registreret i Danmark, Nr. DK61016317